Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Veškerá legislativa ohledně lovectví a myslivosti
Odpovědět
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1938
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » čtv 31.10.2019, 19:43

Tak se přátelé máme na co těšit, novela prošla Senátem a byla schválena. Pokud do doby účinnosti zákona nedojde k rozsáhlé novele zákona o myslivosti, nastanou nám těžké časy. To je začátek konce myslivosti v ČR, vládu postupně začnou přebírat rádobyekologové a ekoteroristi z řad ochránců přírody.
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, IŽ18M-M 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Uživatelský avatar
Lotr
Zkušený diskutér
Příspěvky: 1938
Registrován: úte 02.9.2008, 7:03
Bydliště: lounsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela zákona 449/2001 Sb. o myslivosti návrh MZe

Příspěvek od Lotr » pát 01.11.2019, 7:29

ZNĚNÍ SCHVÁLENÉ NOVELY LESNÍHO ZÁKONA, KTEROU BYL POZMĚNĚN ZÁKON O MYSLIVOSTI:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a zároveň tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“.
2. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Vyhláška stanoví způsob stanovení nadměrného poškozování lesních ekosystémů zvěří, minimálních a normovaných stavů zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd a způsob vymezení oblastí chovu.“.
3. § 36 včetně nadpisu zní:
㤠36
Stanovení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
(1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Na stanovení termínu sčítání zvěře v honitbě se nevztahují ustanovení částí druhé a třetí správního řádu. Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo se účastnit se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní
- 10 -
správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.
(2) Orgán státní správy myslivosti každoročně stanoví pro honitbu plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „plán“).
(3) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně podklady k plánu ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem.
(4) Je-li v honitbě chována spárkatá zvěř, orgán státní správy myslivosti zajistí každých pět let vypracování posudku za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté zvěře v honitbě na základě posouzení celkového stavu ekosystému, porovnání oplocených a neoplocených ploch, výše škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských porostech a zpětného propočtu stavu spárkaté zvěře za poslední tři roky. Součástí posudku je i návrh ročního plánu lovu spárkaté zvěře s výjimkou prasete divokého na nejbližší období pěti let pro honitbu s plochou lesa alespoň 50 ha. Posudek orgán státní správy myslivosti předá ostatním orgánům státní správy myslivosti, v jejichž správním obvodu se honitba nachází, a na žádost jej bezplatně poskytne vlastníkům honebních pozemků, uživateli honitby, a dále orgánům státní správy lesa a orgánům ochrany přírody, v jejichž správním obvodu se honitba nachází. Držitel nebo uživatel honitby může požádat o revizi posudku po 3 letech jeho platnosti. V tomto případě hradí náklady na vypracování nového posudku ten, kdo o něj požádal. Posudek je součástí podkladů k plánu. Je-li honitba součástí oblasti chovu, postupuje se ve vztahu ke spárkaté zvěři, pro kterou byla vymezena, podle odstavce 5.
(5) Orgán státní správy myslivosti příslušný k vymezení oblasti chovu zajistí každých pět let posudek za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté zvěře, pro kterou byla oblast chovu vymezena. Není-li dále stanoveno jinak, použije se na tento posudek přiměřeně ustanovení o posudku podle odstavce 4. Součástí posudku je návrh ročního plánu lovu spárkaté zvěře na nejbližší období pěti let pro oblast chovu i každou honitbu s plochou lesa alespoň 50 ha, která se v této oblasti chovu nachází. Posudek pro oblast chovu je součástí podkladů k plánu pro honitbu v dané oblasti chovu, pokud je v ní chována zvěř, pro níž byla tato oblast chovu vymezena.
(6) Podklady k plánu předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se k nim držitel honitby do 15 dnů od doručení podkladů k plánu nevyjádří, platí, že s nimi souhlasí. Po uplynutí lhůty podle věty druhé, uživatel honitby předloží podklady k plánu do 7 dnů orgánu státní správy myslivosti; u pronajaté honitby současně s vyjádřením držitele honitby.
(7) Přikládat vyjádření držitele honitby není potřeba v případě, že je honitba užívána držitelem honitby nebo u pronajaté honitby se držitel honitby k podkladům k plánu ve stanovené lhůtě nevyjádřil.
(8) Nepředloží-li uživatel honitby podklady k plánu podle odstavce 3 nebo v souladu s odstavci 4 až 7, stanoví plán orgán státní správy myslivosti s využitím posudku podle odstavce 4 a u honiteb v oblasti chovu také s využitím posudku podle odstavce 5.
(9) Prvním úkonem v řízení o stanovení plánu je vydání rozhodnutí o jeho stanovení. Odvolání proti rozhodnutí podle předchozí věty nemá odkladný účinek. Do doby stanovení plánu hospodaří uživatel honitby podle předchozího plánu.
- 11 -
(10) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, mu uživatel honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění plánu lovu, není-li dohodnuto jinak, a markanty (§ 37 odst. 3), a to nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k lovu zvěře nebo nálezu uhynulé zvěře.
(11) V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř bez ohledu na věk a samčí zvěř do stáří 1 roku ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu. Pokud uživatel honitby uloví v hospodářském roce od 1. dubna do 31. března 5 nebo více kusů 1 druhu spárkaté zvěře, pro který nejsou stanoveny minimální a normované stavy, je povinen pro následující hospodářský rok vyhotovit plán lovu i pro tento druh zvěře.
(12) Vyhláška stanoví vzor, lhůty a bližší podmínky pro vypracování posudku, podkladů k plánu a plánu, výši náhrady nákladů za vypracování nového posudku a obsahové náležitosti hlášení o plnění plánu.“.
4. § 37 včetně nadpisu zní:
㤠37
Změny a plnění plánu
(1) Za změny plánu se považují rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, včetně rozhodnutí o snížení stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení.
(2) Uživatel honitby je povinen plán za podmínek stanovených tímto zákonem plnit. Splnění plánu lovu se posuzuje samostatně u každého druhu spárkaté zvěře. Plán u každého druhu zvěře se považuje za splněný, je-li
a) splněn tak, jak byl stanoven orgánem státní správy myslivosti, nebo
b) splněn lov počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře, přičemž plánovaný počet samců může být zcela nebo částečně nahrazen ulovením stejného počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře.
Do plnění plánu se započítává i zvěř získaná lovem na nehonebních pozemcích, při dohledávce či dosledu zvěře a nalezená zvěř uhynulá. Prokáže-li uživatel honitby odůvodněný případ hodný zvláštního zřetele, může orgán státní správy myslivosti plán lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře výjimečně považovat za splněný, když celkový počet ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře dosáhne alespoň 70 %, přičemž každý druh spárkaté zvěře se posuzuje samostatně.
(3) Do plnění plánu lovu se započítají pouze ty kusy spárkaté zvěře, které lze doložit předložením markantů. Vyhláška stanoví markanty a způsob jejich kontroly a znehodnocení orgánem státní správy myslivosti.
(4) Plán lovu je splněn v případě, že je splněn u všech druhů spárkaté zvěře.
(5) V případě nalezení kusu uhynulé spárkaté zvěře je možné tento kus zvěře zahrnout do plnění plánu lovu pouze v případě, že nález lze doložit orgánu státní správy myslivosti markanty.
- 12 -
(6) Vyhláška stanoví markanty, způsob jejich kontroly a evidence a vzor potvrzení o jejich předložení vydávaného orgánem státní správy myslivosti.“.
5. V § 45 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) až w) se označují jako písmena t) až v).
6. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) plnění plánu lovu spárkaté zvěře oproti předložení markantů.“.
7. V § 64 odst. 3 písm. d) se slova „pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře,“ zrušují.
8. V § 64 odst. 3 písm. e) se slova „§ 36 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 3“.
9. V § 68 se slova „§ 35 odst. 7, § 36 odst. 6,“ nahrazují slovy „§ 35 odst. 8, § 36 odst. 12, § 37 odst. 6,“.
Čl. V
Přechodné ustanovení
Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na plán mysliveckého hospodaření v honitbě zaslaný orgánu státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na jeho kontrolu, plnění nebo změny se použijí právní předpisy ve znění účinném ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podotýkám, že u myslivosti je tam legisvakance (posun účinnosti novely) 2 roky od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nejdříve tedy od listopadu 2021.

 
ZG 47 8x57 JS, IŽ27-EM-1C Sporting 12/76, IŽ18M-M 12/76, ZP 50 16/70, CZ 858 Tactical, Astra A-100 9 mm, CZUB 584, model 4, 12/7x65R
Nikon D-3100
Odpovědět